Filipino Department

Mga Asignaturang Itinuturo :

Kowd at Bilang ng Kurso         Pangkalahatang Kurso                                            Yunit

FILI 111  Komunikasyon sa Akademikong Filipino                    3

FILI 122  Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik               3

FILI 203  Masining na Pagpapahayag                                3

FILI 210  Panitikan ng Pilipinas                                  3

Deskripsyon ng Pangkalahatang Kurso

FILI  111  Komunikasyon sa Akademikong Filipino (3 yunit)- Ang Filipino 1 ay isang metalinggwistik na pag-aaral sa gamit ng akademikong Filipino sa iba’t ibang sitwasyon at larangan. Sa paraang intedisiplinaryo at inter-aktibo, inaasahang mauunawaan at malilining sa mga estudyante ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon.

FILI  122   Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik  (3 yunit)- Ang Filipino 2 at pagpapalawak ng mga kaalaman at kasanayan sa kritikal na pagbasa at lohikal na pagsulat tungo sa pagsasagawa ng sariling pananaliksik.

FILI  203  Masining na Pagpapahayag (3 yunit)- Ito ay pag-aaral ng mga prinsipyo ng masining na pagpapahayag sa Filipino. Nakatuon ito sa malayang pagtuklas at pagpapakita ng sariling kakayahan at talino sa pasulat at pasalitang pagpapahayag at pagbabahagi ng mga ito sa komunidad, bansa at daigdig.

Mga Asignaturang Mejor para sa Kumukuha ng Kursong Edukasyon  at Deskripsyon ng mga ito:

FILI  210  Panitikan ng Pilipinas  (3 yunit)- ay asignaturang tumatalakay sa kahulugan ng panitikan at kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas. Pinag-aaralan dito ang iba’t ibang uri ng panitikan simula sa panahon ng pasalin-dila hanggang sa kasalukuyan. Inilalantad ang mga estudyante sa pagbabasa ng mahahalagang uri ng panitikan upang mapahalagahan ang kagandahan at kasiningan ng akda ng mga Pilipino.                                                 

FILI  211   Panimulang Linggwistika (3 yunit)- Nakapaloob sa kursong ito ang pagtalakay sa kahulugan, kasaysayan at pangunahing kaalaman sa linggwistika. Pag-aaralan dito ang mga katangian ng wikang Filipino kaugnay ng ortograpiya, palatuldikan at palabigkasan, ponema, morpema at semantika. Susuriin din ang pag-iiba-iba ng ibang wikain sa Pilipinas at ang ilang modelong panggramatika ng wika

FILI  212  Tanging Gamit ng Filipino (3 yunit)-Tinatalakay ang mga sanligang kaalaman sa mga wika ng Pilipinas, mga layunin ng edukasyon at pagtuturo kaugnay ng wikang Filipino, pagsulat ng korespondensya opisyal, bilinggwalismo, gamit ng Filipino sa pagbuo ng mga pagsusulit, panayam at paggawa ng modyul at iba pa.

FILI  213  Istruktura ng Wikang Filipino (3 yunit)- Ang kursong ito ay para sa kumukuha ng Edukasyong elementarya. Saklaw  nito ang pag-aaral ng mga batayang kaalaman sa istruktura at gramatikang Filipino, pag-aaral ng ponema, morpema— kayarian at mga katangian ng mga ito sa iba’t ibang bahagi ng panalita; kayarian at mga katangian ng mga parirala, sugnay  at pangungusap.

FILI   Dulaang Filipino (3 yunit)-Nakapokus ang kursong ito sa pag-aaral ng kasaysayan ng dulang Filipino, sa mga iisahing yugtong mga dulang panteatro, panradyo, pelikula at pantelebisyon. Mag-aaral at magsusuri rin ng mga piling dulang nagwagi sa ilang pantimpalak at bibigyan ang mga estudyante ng pagkakataong magtanghal ng isang dulang kanilang ginawa at inihanda.

FILI 222 Maunlad na Filipino (3 yunit) -Saklaw ng kurso ang masinsinang pag-aaral ng kasaysayan ng wikang Filipino at ng malalim na pag-aaral at pagsusuri ng panloob na katangiang panggramatika ng wikang ito. Tunguhin nito ang pagpapatamo sa mga estudyante ng maagham na kaalaman sa mga kayarian ng salita,  parirala, sugnay at pangungusap at sa masusing pagkilala at pagsusuri sa mga bahagi ng panalita  at wastong paggamit ng mga ito.

FILI  223  Sining ng Pagsasaling-wika (3 yunit) -Ang pahapyaw na pagtalakay sa kasaysayan ng pagsasaling-wika sa buong daigdig at sa Pilipinas ay bahagi ng kursong ito. Nakapaloob din dito ang pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagsasalin, katangiang dapat taglayin ng tagasalin at iba’t ibang pananaw sa pagsasalin. Bibigyang pagsasanay ang mga estudyante na magsalin sa Filipino ng iba’t ibang genre ng literatura na nakasulat sa wikang Ingles at sa ilang wikain sa Pilipinas.

FILI  224  Panitikang Pambata (3 yunit)- Pinag-aaralan sa kursong ito ang kasaysayan ng panitikang pambata,, uri at mga katangiang taglay nito. Kasama sa pag-aaral ang mga mga pamamaraan ng pagsulat na maglulundo sa pagbuo ng kalipunan ng mga kwentong pambata.

FILI  310  Pagtuturo ng Filipino Bilang Pangalawang Wika (3 yunit)- Tatalakayin sa kursong ito ang mga prinsipyong sikolohikal at pedagohikal , mga  metodo, estratehiya at mga kahandaang kinakailangan sa pagtuturo ng pangalawang wika at iaaplay ang mga iyon sa pagtuturo ng wikang Filipino. Sa kurso ring ito bibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na magturo ng Filipino sa mga hindi Filipino ang unang wika.

FILI  312  Pampaaralang Pamamahayag (3 yunit)- Sinasaklaw ng kurso ang pagtalakay ng layunin at tungkulin ng pahayagang pangkampus, ang pag-aaral ng mga bahagi nito, mga hakbang at mekanismo sa pagsulat ng bawat bahagi at mga kailangang kasanayan sa pagbuo nito tungo sa paglalathala ng isang pahayagang pangkampus. Tatalakayin din dito ang etika sa pamamahayag.

FILI  313   Maikling Kwentong Filipino (3 yunit) Ang kursong ito ay nagtataglay ng pag-aaral ng mga kasaysayan, katangian, uri, at elemento ng maikling kwento. Lilinangin sa kursong ito ang kakayahan ng mga estudyante na magsuri at magsulat ng iba’t ibang uri ng maikling kwento. Bibigyan din sila ng mga karanasang magkwento sa klase.

FILI  321  Panulaang Filipino (3 yunit) Ang  kasaysayan ng panulaang Filipino, kahulugan, uri, at mga pamamaraan ng pagsulat gayundin ng pagsusuri ng tula ang laman ng kursong ito. Sasanayin ang mga estudyante sa pagsulat at pagbigkas ng mga tula.

FILI  322  Paghahanda ng Mga Kagamitang Pampagtuturo (3 yunit)- Ang kursong ito ang maglalantad sa mga estudyante sa kahalagahan, kaalaman at kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang pampagtuturo tulad ng tsart,modyul, mga larawan at iba pa, gayundin ng paggamit ng mga  multi-media sa pagtuturo at ang pag-aangkop ng mga ito sa paksa upang higit na mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto.

FILI  323  Sining ng Pagtuturo (3yunit) - Taglay ng kursong ito ang pagtalakay ng mga kaalaman sa likas ng estudyante, katangian ng [breasts] er, mga prinsipyo,  pamamaraan at estratehiya ng pagkatuto at pagtuturo ng wika. Bibigyang pansin din ang mga pamamaraan ng pamamahala sa klasrum na dapat gawin upang maging matagumpay sa pagtuturo ng wika. Ang mga estudyante sa kursong ito ay bibigyan ng karanasang magturo sa klasrum.