Master of Arts in Education, major in: Filipino Education

Revised 2011

Basic Courses
CGSR 511  Research Methodology                                            3
CGSS 512  Statistics                                                      3
                                                                          6
Internal Requirement
Religion         
CGSH 525  SDA Theology of Man                                             3
                                                                          3

Major Courses
MEFI 511  Maunlad na Gramar ng Wikang Filipino                            3
MEFI 522  Kontemporaryong Panitikan ng Pilipinas                          3
MEFI 611  Prinsipyo, Metodo at Estratehiya Ng Pagtuturo
              ng wikang Filipino                                          3
(Anytwo of the following)
MEFI 622  Mga Barayti at Baryasyon ng Filipino                            3
MEFI 623  Panunuring Pampanitikan                                         3
MEFI 625  Pagsasalin sa Wikang Pambansa                                   3
MEFI 627  Panitikang Rehiyunal ng Pilipinas                               3
                                                                         15
Required Courses
MAED 513  Philosophical Foundations of Educ.                              3
MAED 626  Curriculum Development                                          3
MAED 617  Integ of Faith & Values in Learning                             3
                                                                          9
Electives (Anytwo of the following)
MAED 627  Principles of Guidance                                          3
MAED 623  Current Problems and Issues in Educ                             3
MAED 625  Special Problems in Education                                   3
MAED 616  Psychological Foundations of Educ                               3
                                                                          6
Thesis
CGST 611  Thesis Writing 1                                                3
CGST 622  Thesis Writing 2                                                3
                                                                          6
Total academic requirements                                              45 units

COURSE DESCRIPTIONS

Major Courses

MEFI  511      MAUNLAD NA GRAMAR NG WIKANG FILIPINO (3 units) Malalim na pag-aaral, pagsusuri at klasipikasyon ng mga ponema, morpema at sintaks. Susuriin ang Gramar ng wikang Filipino gamit ang pamamaraang isinulong ng iba’t ibang gramaryan.

MEFI  522      KONTEMPORARYONG PANITIKAN NG PILIPINAS (3units) Pag-aaral ng iba’t ibang uri ng kontemporaryong panitikan batay sa pilosopikal, sosyal, political at cultural na perspektibo. Sa pamamagitan ng mga pagsusuri palalabasin ang mga tugunang impluwensya ng lipunan sa panitikan at ng panitikan sa lipunan sa iba’t ibang yugto ng kasaysayan.

MEFI  611      PRINSIPYO, METODO AT ESTRATEHIYA (3 units) Tatalakayin sa kursong ito ang mga prinsipyo, metodo at estratehiyang maglulundo sa epektibong pagtuturo ng/sa wika at panitikan.

MEFI  622      MGA BARAYTI AT BARYASYON NG FILIPINO (3 units) Masinsinang pag-aaral at pagsusuri ng mga barayti at baryasyon ng wika sa Pilipinas. Ito ay isang komparatibong pag-aaral ng mga pangunahing rehiyunal at ng sosyal na dayalekto ng Filipino.

MEFI  623      PANUNURING PAMPANITIKAN (3 units) Sa kursong ito tatalakayin ang mga hakbang sa pagsusuri ng panitikan. Bibigyan ng maraming karanasan ang mga estudyante sa pagsusuri ng iba’t ibang uri ng akda batay sa iba’t ibang teoryang pampanitikan na makatutulong sa paglinang ng mataas na pagpapahalaga sa mga panitikang tumutugon sa mataas na panlasa at kalidad.

MEFI  625      PAGSASALIN SA WIKANG PAMBANSA (3 units) Saklaw nito ang pag-aaral at aplikasyon ng mga prinsipyo ng pagsasalin. Sa kursong ito, ilalantad ang mga estudyante sa mga gawaing pagsasalin ng mga materyales na mula sa masining at di-masining na panitikan na nagmula sa mga pangunahing wika sa Pilipinas at gayundin, mula sa wikang Ingles.

MEFI  627      PANITIKANG REHIYUNAL NG PILIPINAS (3 units) Pag-aaralan at tatalakayin sa kursong ito ang mga kilala at magagandang panitikang nagmula sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas upang tuklasin at palitawin ang mga kubling kultura ng bayan. Pag-uugnayin at paghahambingin din ang mga panitikang rehiyunal sa pamamagitan ng mapanuri at malalim na pagpapakahulugan at pagpapahalaga upang maitampok ang kontribusyon ng mga rehiyon sa ating pambansang panitikan.

Elective Courses

MAED 627     PRINCIPLES OF GUIDANCE (3 units) A study on basic principles of guidance in the light of God’s purposes. These in turn become the parameters for setting the extent and direction of the guidance personnel’s services in assisting individuals who need professional help.            

MAED 623     CURRENT PROBLEMS AND ISSUES IN EDUCATION (3 units) An examination of preventing issues and problems in education with emphasis on their relevance to and implications for Adventist education

MAED 625     SPECIAL PROBLEMS IN EDUCATION (3 units) An individual research problem in education specifically in administration and/or supervision for which the student registers through the consent of a professor. This special problem depends upon the interest of the student and may or may not have any bearing on his proposal.

MAED 616     PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION (3 units) Study of psychological theories and principles as they relate to the learning an teaching process involving elementary, secondary and tertiary school learners.